Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
08.06.2023
Ada, Celia, Medard, Maksym, Seweryn, Wilhelm, Wyszesław
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
Zakres Wiadomości I Umiejętności - Nauczanie Zintegrowane - Klasa 2
Wymagania Podstawowe Wymagania Ponadpodstawowe
1. Edukacja Polonistyczna / Etyka
Mówienie i słuchanie – słucha uważnie innych
Wypowiada się prostymi zdaniami , wymienia zdarzenia Wypowiada się kilkoma spójnymi zdaniami na określony temat, stosując poprawne formy gramatyczne
Systematycznie bogaci słownictwo Posiada bogaty zasób słownictwa
Potrafi układać i zapisywać zdania Samodzielnie układa i pisze zdania
Potrafi z pomocą zredagować życzenia, list, opis Redaguje opis, życzenia, list
Czyta poprawnie i zwykle ze zrozumieniem krótkie zdania Czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem
Potrafi czytać z podziałem na role proste teksty Czyta z podziałem na role
Wyszukuje wskazane fragmenty tekstu Wyszukuje informacje w tekście
Wygłasza z pamięci wiersze Odtwarza różne teksty z pamięci
Pisanie - prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie
Poprawnie odtwarza kształt liter Poprawnie przepisuje tekst (pisany, drukowany)
Pisze poprawnie z pamięci często używane wyrazy Bezbłędnie pisze z pamięci
Pisze poprawnie ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa Zachowuje poprawność ortograficzną w pisaniu ze słuchu
Rozpoznaje rodzaje zdań Wyróżnia w tekście zdania (zna ich rodzaje)
Stosuje przecinek przy wyliczaniu, kropkę na końcu zdania. Zna i stosuje znaki interpunkcyjne
Zna kolejność liter w alfabecie Zna alfabet i stosuje go w praktyce
Zna i stosuje zwroty grzecznościowe
Niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych
2. Edukacja Matematyczna
Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego Biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
Wskazuje cyfry dziesiątek i cyfry jedności w podanych liczbach Zapisuje liczby w zakresie 100
Potrafi dodawać i odejmować w zakresie 100 Oblicza sumy i różnice w zakresie 100
Mnoży i dzieli w zakresie 30 Sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30
Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe Układa, rozwiązuje i przekształca zadania z treścią o różnym stopniu trudności
Zna miesiące i dni tygodnia Zna kolejność miesięcy i dni tygodnia
Mierzy i odczytuje długość odcinków
Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze
Zna znaki rzymskie od I do XII
Zna podstawowe jednostki długości, pojemności
3. Edukacja Muzyczna
Umie zaśpiewać kilka piosenek Śpiewa poznane piosenki z repertuaru dziecięcego
Wie, że muzykę można zapisać i odczytać Potrafi zapisać i odczytać gamę
Potrafi słuchać muzyki i określać nastrój utworu Wyraża nastrój środkami plastycznymi, muzycznymi i ruchowymi
Zna wybrane instrumenty muzyczne Rozpoznaje instrumenty muzyczne należące do różnych grup
Odtwarza proste układy rytmiczne i akompaniamenty Odtwarza rytmy i akompaniuje na dostępnych instrumentach
4. Edukacja Plastyczna
Stosuje ulubione techniki plastyczne Stosuje różnorodne techniki, poszukując oryginalnych rozwiązań
Estetycznie wykonuje prace Dba o estetykę wykonywanych prac
Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki
Łączy farby, tworzy barwy pochodne Eksperymentuje z kolorem
5. Edukacja Społeczna
Wywiązuje się ze swoich obowiązków Zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków
Potrafi współpracować w zespole i bawić się w grupie Aktywnie współpracuje w zespole i zgodnie bawi się w grupie
Kończy rozpoczętą pracę Wytrwale dąży do celu, nie zraża się trudnościami
Zwykle przestrzega ustalonych reguł i zasad Przestrzega ustalone reguły i zasady
Potrafi właściwie zachować się w różnych miejscach i sytuacjach Właściwie zachowuje się w różnych miejscach i sytuacjach
6. Edukacja Przyrodnicza
Prowadzi proste obserwacje Aktywnie prowadzi obserwacje i doświadczenia
Podaje przykłady zagrożeń ze strony zjawisk przyrodniczych Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, wie, jak należy się zachować w sytuacji takiego zagrożenia
Ma wiedzę na temat wybranych roślin i zwierząt Ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach
Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego Wie, jakie działania praktyczne służą ochronie środowiska
Zna pory roku i cechy charakterystyczne
7. Zajęcia Techniczne
Potrafi pracować zgodnie z instrukcją, potrafi majsterkować Samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią, majsterkuje
Dba o estetykę prac, utrzymuje ład i porządek wokół siebie
Zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy
Zna zasady ruchu drogowego Zna i stosuje zasady ruchu drogowego
8. Wychowanie Fizyczne / Edukacja Zdrowotna
Wykazuje sprawność motoryczną właściwą dla swojego wieku (szybkość, siła, zwinność) Jest bardzo sprawny/a fizycznie
Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
Zna i respektuje reguły obowiązujące w grach i zabawach ruchowych Chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych
Wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie, przestrzega poznanych zasad higieny zdrowotnej Rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka
Rozumie potrzebę niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym Pomaga dzieciom, osobom niepełnosprawnym
online: 1 użytkownik, dziś: 65 użytkowników
Zachowaj trzeźwy umysłNakarm Głodne DzieckoSzkoła Bez PrzemocyPoznaj PolskęAkademia Bezpiecznego PuchatkaZachowaj trzeźwy umysłNakarm Głodne DzieckoSzkoła Bez PrzemocyPoznaj PolskęAkademia Bezpiecznego Puchatka
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt W Zabrzu
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2004 - 2023 design by sid