Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
14.07.2024
Kamila, Kamil, Marceli, Bonawentura, Stella, Damian, Kosma
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja Dostępności
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej www.sp1zabrze.vot.pl
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1zabrze.vot.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu,
41-800 Zabrze, ul. Sportowa 5,
tel/fax.: (032) 271 37 69,
e-mail: sekretariat@sp1.zabrze.pl
Data publikacji strony internetowej: 2003-08-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-14
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń niektórych elementów min.:
 • niektóre zamieszczone informacje są w postaci artykułów, linków zewnętrznych lub załączników, ewentualnie nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część informacji w postaci załączników jest zamieszczona w postaci skanów, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji,
 • niektóre zdjęcia archiwalne z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
Ułatwienia na stronie internetowej:
Przycisk ikony dostosowania strony znajduje się w prawym dolnym rogu strony internetowej i oznaczony jest napisem "DOSTOSUJ"
Menu dostosowania zawiera funkcje:
 • mapa strony ( link )
 • nawigacja przy pomocy klawiatury
 • blokada animacji
 • zmiana kolorystyki strony na odcienie szarości
 • wyświetlanie strony w jasnym kontraście
 • odwrócenie kontrastu strony
 • powiększenie wyświetlanych fontów na stronie
 • pomniejszenie wyświetlanych fontów na stronie
 • zwiększenie czytelności fontów na stronie
 • wyróżnienie linków
 • wyróżnienie nagłówków strony
 • wyświetlenie alternatywnych opisów grafiki
 • wyświetlenie powiększonego białego wskaźnika na stronie
 • wyświetlenie powiększonego czarnego wskaźnika na stronie
 • powiększenie obrazu strony
Dostępność architektoniczna:
 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sportowej, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu oraz boiska sportowego.
 • Przy wejściu od tyłu budynku szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy, po uprzednim powiadomieniu obsługi.
 • Ponadto jest jeszcze dostępne wejście od strony basenu – dostępne jedynie w określonych godzinach.
 • Od strony parkingu znajduje się także wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są pracownicy administracyjni sekretariatu oraz obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się schody. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Informacje na temat procedury wnioskowo - skargowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Osoba występująca może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać określone dane: osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania określonej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest z określonych i uzasadnionych przyczyn możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powinien poinformować o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa do zrealizowania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do wskazanej informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do wskazanej informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, ewentualnie aplikacji mobilnej.
Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrekcję i administratora strony.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe osoby do kontaktu w sprawie dostępności strony:
p. dyrektor Ewelina Michalska-Krupa
e-mail: sekretariat@sp1.zabrze.pl
tel: (032) 271 37 69
online: 2 użytkowników, dziś: 68 użytkowników
Zachowaj trzeźwy umysłKubusiowi Przyjaciele NaturyDziecko W SieciNakarm Głodne DzieckoAkademia Bezpiecznego PuchatkaZachowaj trzeźwy umysłKubusiowi Przyjaciele NaturyDziecko W SieciNakarm Głodne DzieckoAkademia Bezpiecznego Puchatka
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2008 - 2024 design by sid