Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
08.06.2023
Ada, Celia, Medard, Maksym, Seweryn, Wilhelm, Wyszesław
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
Zakres Wiadomości I Umiejętności - Nauczanie Zintegrowane - Klasa 3
Wymagania Podstawowe Wymagania Ponadpodstawowe
1. Edukacja Polonistyczna / Etyka
Mówienie i słuchanie – słucha uważnie innych i korzysta z przekazywanych informacji
Wypowiada się prostymi zdaniami, wymienia zdarzenia Wypowiada się kilkoma spójnymi zdaniami na określony temat, stosując poprawne formy gramatyczne
Systematycznie bogaci słownictwo Posiada bogaty zasób słownictwa
Potrafi układać i zapisywać zdania Samodzielnie układa i pisze zdania
Potrafi z pomocą zredagować życzenia, list, opis Redaguje opis, życzenia, list
Czyta - poprawnie i zwykle ze zrozumieniem krótkie zdania Czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem
Potrafi czytać z podziałem na role proste teksty Czyta z podziałem na role
Wyszukuje wskazane fragmenty tekstu Wyszukuje informacje w tekście
Wygłasza z pamięci wiersze Odtwarza różne teksty z pamięci
Pisanie - prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.
Poprawnie odtwarza kształt liter Poprawnie przepisuje tekst (pisany, drukowany)
Pisze poprawnie z pamięci często używane wyrazy Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu
Pisze poprawnie ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa Zachowuje poprawność ortograficzną w pisaniu ze słuchu
Rozpoznaje rodzaje zdań Wyróżnia w tekście zdania (zna ich rodzaje)
Stosuje przecinek przy wyliczaniu, kropkę na końcu zdania. Zna i stosuje znaki interpunkcyjne
Zna kolejność liter w alfabecie Zna alfabet i stosuje go w praktyce
Zna i stosuje zwroty grzecznościowe
Niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych
Analizuje i interpretuje teksty lektur W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów
Czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
Dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych Tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenia.
2. Edukacja Matematyczna
Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 bez algorytmów działań pisemnych; Sprawdza wynik odejmowania za pomocą dodawania
Wskazuje cyfry tysięcy, setek, dziesiątek i jedności w podanych liczbach Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000
Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000
Sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100 Podaje z pamięci iloczyny w zakresie 100, sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia
Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe Układa, rozwiązuje i przekształca zadania z treścią o różnym stopniu trudności
Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka
Zna miesiące i dni tygodnia Zna kolejność miesięcy i dni tygodnia
Mierzy i odczytuje długość odcinków Oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów
Odczytuje temperaturę
Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze
Zna znaki rzymskie od I do XII
Zna podstawowe jednostki długości, pojemności Wykonuje łatwe obliczenia z wykorzystaniem podanych jednostek
3. Edukacja Muzyczna
Umie zaśpiewać kilka piosenek Śpiewa poznane piosenki z repertuaru dziecięcego
Wie, że muzykę można zapisać i odczytać Potrafi zapisać i odczytać gamę
Potrafi słuchać muzyki i określać nastrój utworu Rozróżnia podstawowe elementy muzyki
Reaguje gestem oraz ruchem na proste rytmy, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje) Wyraża nastrój środkami plastycznymi, muzycznymi i ruchowymi- melodię, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamikę.
Zna wybrane instrumenty muzyczne Rozpoznaje instrumenty muzyczne należące do różnych grup
Odtwarza proste układy rytmiczne i akompaniamenty Odtwarza rytmy i akompaniuje na dostępnych instrumentach
Aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy Tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego tańca ludowego
4. Edukacja Plastyczna
Stosuje ulubione techniki plastyczne Stosuje różnorodne techniki, poszukując oryginalnych rozwiązań
Estetycznie wykonuje prace Dba o estetykę wykonywanych prac
Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki
Łączy farby, tworzy barwy pochodne Eksperymentuje z kolorem
Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym Uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz.
5. Edukacja Społeczna
Wywiązuje się ze swoich obowiązków Zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków
Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami, podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia Rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie że trzeba do niej dostosować swoje oczekiwania
Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) Zna najważniejsze wydarzenia historyczne Polski
Zna prawa ucznia i jego obowiązki Respektuje je i uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
Potrafi współpracować w zespole i bawić się w grupie Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe). Rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z innymi
Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym Jest tolerancyjny wobec innych, wie że wszyscy ludzie mają równe prawa.
Kończy rozpoczętą pracę Wytrwale dąży do celu, nie zraża się trudnościami
Zwykle przestrzega ustalonych reguł i zasad Przestrzega ustalone reguły i zasady
Potrafi właściwie zachować się w różnych miejscach i sytuacjach Właściwie zachowuje się w różnych miejscach i sytuacjach
Zna najbliższą okolicę i jej ważniejsze obiekty Wie w jakim regionie mieszka, uczestniczy w wydarzeniach miasta i regionu
Zna numery telefonów alarmowych Zna zagrożenia ze strony ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu i niebezpieczeństwie
6. Edukacja Przyrodnicza
Prowadzi proste obserwacje Aktywnie prowadzi obserwacje i doświadczenia
Podaje przykłady zagrożeń ze strony zjawisk przyrodniczych Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, wie, jak należy się zachować w sytuacji takiego zagrożenia
Ma wiedzę na temat wybranych roślin i zwierząt Opisuje życie w wybranych ekosystemach
Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego Wie, jakie działania praktyczne służą ochronie środowiska
Zna pory roku i ich cechy charakterystyczne Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku
Rozróżnia krajobrazy Polski Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski
Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza
Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt także w zagrożeniach typu: burza, śnieżyca, powódź itp. wie jak zachować się w takich sytuacjach
7. Zajęcia Techniczne
Potrafi pracować zgodnie z instrukcją, potrafi majsterkować Samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią, majsterkuje
Dba o estetykę prac, utrzymuje ład i porządek wokół siebie
Zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy
Zna zasady ruchu drogowego Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji
Posiada podstawowe umiejętności odmierzenia potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, tektury, montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych korzystając z prostych instrukcji Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych
8. Wychowanie Fizyczne / Edukacja Zdrowotna
Wykazuje sprawność motoryczną właściwą dla swojego wieku (szybkość, siła, zwinność) Jest bardzo sprawny(a) fizycznie. Wie jakie znaczenia ma dla zdrowia aktywność fizyczna
Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
Zna i respektuje reguły obowiązujące w grach i zabawach ruchowych Bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zwodach sportowych respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego
Wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie, przestrzega poznanych zasad higieny zdrowotnej Rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka
Rozumie potrzebę niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym Pomaga dzieciom, osobom niepełnosprawnym
Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych
online: 1 użytkownik, dziś: 57 użytkowników
SieciakiNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Kubusiowi Przyjaciele NaturyNakarm Głodne DzieckoOgólnopolska Koalicja Na Rzecz Bezpiecznego internetuSieciakiNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Kubusiowi Przyjaciele NaturyNakarm Głodne DzieckoOgólnopolska Koalicja Na Rzecz Bezpiecznego internetu
Pomagam - Fundacja TVN
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2004 - 2023 design by sid