Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
23.04.2024
Ilona, Jerzy, Wojciech, Idzi, Adalbert, Gerard, Helena
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017 / 2018

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu w roku szkolnym 2017 / 2018

Uchwalono na podst. art 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

§ 1

 1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
  • na szczeblu klas - samorządy klasowe,
  • na szczeblu szkoły - prezydium samorządu uczniowskiego.
 3. Prezydium składa się z następujących funkcji:
  • przewodniczący samorządu,
  • zastępca przewodniczącego,
  • skarbnik,
  • sekretarz,
  • członkowie prezydium.
 4. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.
 5. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
 6. Wybory odbywają się na początku nowego roku szkolnego we wrześniu.
 7. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 8. Wybory do władz samorządu poprzedza informacja o zgłoszonych kandydatach z różnych klas.
 9. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 10. Kadencja prezydium trwa rok.
 11. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 12. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 13. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 14. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 15. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
 16. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować zaplanowane działania.

§ 2

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo do umieszczania ważnych informacji dotyczących uczniów naszej szkoły na tablicy szkolnej samorządu.;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
 2. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
  • uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,
 3. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
  • opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
  • wnioskowanie w imieniu społeczności uczniowskiej o używanie komórek w sytuacjach wyjątkowych,
  • ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
  • wnioskowanie o zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

§ 3

 1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

§ 4

 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

Opiekun SU - Gabriela Skolud

(Gabriela Skolud, Natalia Skolud, Wiktoria Bajkiewicz, Adam Wiśniowicz)

Zadania do wykonania:


- wybory Samorządu Uczniowskiego
- wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
- przedstawienie zadań i znaczenie SU
- ustalenie planu działań na cały rok
- przypomnienie zapisów Konwencji o Prawach Dziecka
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń SU praw i obowiązków ucznia
- zorganizowanie kiermaszu ciast celem zbiórki funduszy
- przygotowanie kartek z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły
- przeprowadzanie wywiadów z nauczycielami do gazetki szkolnej
- zorganizowanie głosowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej na nauczyciela w dwóch kategoriach: kłująca pokrzywa i czterolistna koniczyna
- przygotowanie dyplomów i nagród
- przeprowadzenie konkursu "Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa"
- Wróżby andrzejkowe w klasach IV - VII (w czasie zabawy andrzejkowej).
- Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów w celu określenia stopnia świadomości swych praw i obowiązków.
- Przeprowadzenie turnieju tenisa stołowego w klasach IV - VII
- Przygotowanie "Skrzynki zwierzeń" - Gdybym mógł / mogła to co zmieniłabym w swojej szkole ?
- Rozmowy z uczniami o nurtujących ich problemach. Tworzenie ankiet – Czego się boję ?, Czy jest coś / ktoś w szkole, czego / kogo się obawiam.
- Sprawdzanie obuwia zmiennego
- Przygotowanie imprezy świątecznej z konkursem na wykonanie przez klasę z pomocą wychowawcy najpiękniejszego anioła (technika dowolna)
- Przeprowadzenie wyborów Nauczyciela Anioła (nauczyciel anioł – spokojny, dobry, cierpliwy, oddany dzieciom i pracy).
- Przeprowadzenie kiermaszu ciast w celu zebrania pieniędzy dla Fundacji Centaurus.
- Przygotowanie imprezy szkolnej - świąteczne granie w koncercie XXVI WOŚP.
- Przeprowadzenie aukcji rzeczy przynieśionych przez uczniów.
- Kiermasz ciast i rzeczy używanych.
- Promowanie ucznów wyróżniających się w nauce w I semestrze (info na tablicy szamorządu).
- Ogłoszenie konkursu na najlepszą kartkę walentynkową (dowolna technika).
- Udział w gali rozdania dyplomów za aktywną pracę w 26 WOŚP (podziękowanie dla SP1 i otrzymanie Czary Dobroci).
- Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowej ankiety "Czy lubisz swoją szkołę ?".
- Ogłoszenie "Dnia Koloru".
- Spotkanie z uczniami muzycznie uzdolnionymi.
- Przygotowania do koncertu instrumentalnego.
- Poszukiwania uczniów o ciekawych zainteresowaniach, przez Samorząd Uczniowski.
- Samorząd Ucziowski po raz pierwszy organizuje turniej tenisa stołowego.
- Przygotowanie gazetki "Jestem dumny z tego, że reprezentuję naszą szkołę" (osiągnięcia sportowe).
- Dzień tolerancji - ankieta i pogadanka na temat wiary.
- Laurka "Dla Mamy".
- Promowanie uczniów wyróżniających się w II semestrze - gazetka Samorządu Uczniowskiego.
- Zorganizowanie "Skrzynki Życzeń Uczniów".
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
online: 1 użytkownik, dziś: 223 użytkowników
HelplineProgram dla szkółNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Dziecko W SieciNakarm Głodne DzieckoHelplineProgram dla szkółNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Dziecko W SieciNakarm Głodne Dziecko
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2008 - 2024 design by sid